Here we are again!

In case you missed it here earlier this week, I covered the last century-ish of royals at the Chelsea Flower Show. The Queen has repeated…a very insane head-covering.

And elsewhere:

Kate’s on the cover of Tatler this month (the photo is an old shot, she didn’t sit for a new pic) and people have A LOT of thoughts about the story, which the palace has come out and sniffed contains “a swath of inaccuracies,” thus Streisand-effecting the entire thing. As if Tatler’s not going to Tatler! Vaguely bitchy gossipy commentary is their stock in trade! [Tatler, Elle]

Tatler has a LOT of royal content this month — this is a very dishy interview with Lady Glenconner.

At BBC: Spending lockdown in Henry VIII’s palace. Watch out for the ghosts!

At E!:  Queen Elizabeth II Once Hid in a Bush to Avoid Talking to a Buckingham Palace Guest. I KNEW IT. (It was a good one to hide from, too.)

At Town & Country: Princess Beatrice Opens Up About Her Dyslexia in Rare Interview

At MSN: Princess Keisha of Nigeria says she didn’t know her now-husband was a prince until 2 years into their relationship!

What Kate Wore did a round-up of Kate’s garden party looks and it’s very soothing.

This is super interesting, at Longreads: Queens of Infamy: Lucrezia Borgia

This is from last year, but very cool, at The Vintage News: Dazzling Color Photos of the Legendary Romanov Costume Ball of 1903

This is nice, at People: Prince Harry Makes Video Call Back to London from Los Angeles to Speak with Local Volunteers

In social media:

This is good:

Look, Edward made another RRU!

This is delightful:

This is a great photo!

View this post on Instagram

⁣ I dag er det 85 år siden, at Kronprins Frederik (9.) og Prinsesse Ingrid af Sverige sagde ja til hinanden i Storkyrkan i Gamla Stan, Stockholm.⁣ ⁣ Med fire minutters forsinkelse ankom Prinsesse Ingrid til den blomstersmykkede kirke. Fulgt af sin far og til orgeltoner fra salmen ”Den signede dag” gik bruden herefter op ad kirkegulvet til sin kommende mand for at give sit ja. Efter brudemessen sang kirkegæsterne ”Det er så yndigt at følges ad”, og i avisen dagen efter kunne man læse, at ”Gennem Sangen høres Ekkoet af Krigsskibenes Salut paa Strømmen. Skuddene fortæller det hele Stockholm, at Danmark har faaet en Kronprinsesse.”⁣ ⁣ Efter vielsen fulgte en karettur i den svenske hovedstads festklædte gader, hvor flere tusinde havde taget opstilling med flag og balloner. Både svenskere og tilrejsende danskere fyldte godt op på fortovscaféerne, og mange mødte hinanden i en ”broderskaal”, som det hed i avisen dagen efter. På Stockholm Slot ventede gæsterne på Kronprinsen og den nye Kronprinsesse til en gallafrokost, inden brudeparret om eftermiddagen skulle sejle hjem til Danmark med Kongeskibet Dannebrog. Ved frokosten, der blandt andet bestod af skildpaddesuppe, pighvarfilet, andebryst og jordbærsoufflé, holdt brudens farfar Gustav 5. tale for brudeparret. Her sagde den svenske Konge blandt andet, ”Min elskede Ingrid! Du har været en Solstraale for din Farfar paa hans gamle dage… Vi vil aldrig glemme dig. ” ⁣ ⁣ Klokken 17.00 var det blevet tid til, at Kronprinsesse Ingrid skulle tage afsked med sin familie og sit fædreland. Anført af Gustav 5. kastede gæsterne, heriblandt gommens forældre, Christian 10. og Dronning Alexandrine, risengryn efter brudeparret, da de med chalup sejlede ud til Dannebrog. Fra kajen sang folkemængden med på ”Du gamla, du fria”, og ovenover passerede 36 flyvere, der dannede formation til et F og et I. I Politiken kunne man dagen efter læse, at ”da Chaluppen var lidt ude paa Stømmen, saa Ingrid ind mod sin Fader og løftede Armene til en Bevægelse, der skulde sige: nu har du mig ikke mere.”⁣ ⁣ Kongernes Samling©️

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) on

I ran that through Google Translate and:

“Today it is 85 years since Crown Prince Frederik (9th) and Princess Ingrid of Sweden said yes to each other in the Great Church in Gamla Stan, Stockholm.⁣ ⁣With a four-minute delay, Princess Ingrid arrived at the flower-adorned church. Followed by her father and to organ tunes from the hymn “The Signed Day,” the bride then went up the church floor to her future husband to give her yes. After the bridal Mass, the church guests sang “It is so nice to be followed”, and in the newspaper the following day you could read that “Through the song the Echo of the warships salute is heard on the stream. The shots tell all of Stockholm that Denmark has been crowned a princess. ”⁣

After the wedding, a carriage ride followed in the festive streets of the Swedish capital, where thousands of people had set up flags and balloons. Both Swedes and traveling Danes filled up the sidewalk cafes well, and many met in a ”fraternity scale”, as the newspaper said the following day. At Stockholm Castle, guests were waiting for the Crown Prince and the new Crown Princess for a gala lunch before the bride and groom were to sail home to Denmark in the afternoon with the Royal Ship Dannebrog. At lunch, which consisted of, among other things, turtle soup, turbot fillet, duck breast and strawberry soufflé, the bride’s grandfather Gustav V spoke for the bridal couple. Here, the Swedish King said, among other things, “My beloved Ingrid! You have been a sunbeam for your grandfather in his old days … We will never forget you. ”⁣

At 5 pm it was time for Crown Princess Ingrid to say goodbye to her family and fatherland. Led by Gustav 5. the guests, including the pal’s parents, Christian 10. and Queen Alexandrine, threw rice groats after the bridal couple as they sailed out to Dannebrog with chalup. From the quay the crowd sang “You old, you free”, and above it passed 36 airmen forming an F and an I. In Politiken the following day you could read that “when Chalup was a bit out on the stream, Ingrid saw towards his Father and raised his arms to a movement that should say: now you have me no more. ”⁣”

I feel like we get the gist??

And click through these, too:

View this post on Instagram

⁣ Ved sit bryllup i dag for 85 år siden bar den senere Dronning Ingrid af Danmark en brudekrone af myrter. Den lille krone, der gemmer på en helt særlig historie, er bevaret hos Kongernes Samling og vises i dag frem på ny i dette opslag. ⁣ ⁣ Kvistene på brudekronen kom fra en myrtebusk, som Prinsesse Ingrids mor, Kronprinsesse Margareta, havde taget med sig fra Storbritannien til Sofiero, da hun i 1905 giftede sig med Kronprins Gustav Adolf af Sverige. Ægteskabet blev kort, da Kronprinsessen døde den 1. maj 1920. For nogle uger siden var det 100 år siden. Prinsesse Ingrid var bare 10 år på det tidspunkt, og ved sit bryllup 15 år senere ærede Prinsesse Ingrid sin mor ved at bære myrter i sin brudekrone på det samme brudeslør af irske kniplinger, som moderen også havde båret ved sit bryllup. ⁣ ⁣ Traditionen med at bruden bærer myrter ved sit bryllup stammer fra antikken og blev genoplivet ved Dronning Victoria af Storbritanniens bryllup i 1840 med Prins Albert, hvor den 21 år gamle Dronning bar myrter i en brudekrans. Kronprinsesse Margareta var barnebarn af Dronning Victoria og videreførte således traditionen til sin egen del af familien, og siden har blandt andre H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsessen, H.K.H. Prinsesse Marie (der i dag kan fejre 12-års bryllupsdag med H.K.H. Prins Joachim), H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.M. Dronning Anne-Marie båret myrter i deres brudebuketter. Myrterne stammede i disse tilfælde fra en myrtebusk ved Fredensborg Slot, som Dronning Ingrid i sin tid plantede med skud fra busken på Sofiero i Sverige. ⁣ ⁣ Kongernes Samling©️⁣ ⁣

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) on

The translate there is:

At his wedding today, 85 years ago, the later Queen Ingrid of Denmark wore a bridal crown of myrtles. The little crown, which saves on a very special story, has been preserved at the Kings Collection and is today again displayed in this post. ⁣ ⁣

The twigs on the bridal crown came from a myrtle shrub that Princess Ingrid’s mother, Crown Princess Margareta, had taken from Britain to Sofiero when in 1905 she married Crown Prince Gustav Adolf of Sweden. The marriage fell short when the Crown Princess died on May 1, 1920. A few weeks ago it was 100 years ago. Princess Ingrid was just 10 years old at the time, and at her wedding 15 years later, Princess Ingrid honored her mother by wearing myrtle crowns on the same bridal veil of Irish lace that her mother also wore at her wedding. ⁣

The tradition of the bride carrying myrtles at her wedding dates back to ancient times and was revived at Queen Victoria by Britain’s 1840 wedding with Prince Albert, where the 21-year-old Queen wore myrtles in a bridal wreath. Crown Princess Margareta was the grandson of Queen Victoria and thus continued the tradition to her own part of the family, and since then has among others H.M. The Queen, H.K.H. The Crown Princess, H.K.H. Princess Marie (who today can celebrate her 12th wedding anniversary with H.K.H. Prince Joachim), H.K.H. Princess Benedikte and H.M. Queen Anne-Marie carried myrtles in their bridal bouquets. In these cases, the ants came from a myrtle bush at Fredensborg Castle, which Queen Ingrid planted with shots from the bush at Sofiero in Sweden. “

I think “ants” there must be…plants?? Regardless: that’s so interesting!

I don’t know what’s happening here, but it’s sexy: