Seriously, I want to tell Ciara that even Kim Kardashian seems a little over being Kim Kardashian right now.

[Photos: Fame/Flynet]